• Hydromorfologiczna ocena wód płynących wg. RHS
  • Hydromorfologiczna ocena wód płynących wg. RHS
  • Hydromorfologiczna ocena wód płynących wg. RHS
  • Hydromorfologiczna ocena wód płynących wg. RHS
  • Hydromorfologiczna ocena wód płynących wg. RHS
  • Hydromorfologiczna ocena wód płynących wg. RHS
  • Zabytki
  • Geografia
  • O Z E
  • Gospodarka wodna

start

 

Zachowanie równowagi ekologicznej wód płynących w momencie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego stanowi podstawowe wyzwanie właściwego gospodarowania wodami. Woda w środowisku naturalnym spełnia wiele funkcji, w tym także warunkuje charakter i rozwój siedlisk roślin i ekosystemów. Poznanie warunków hydromorfologicznych rzek znajduje zastosowanie w monitoringu, ocenach oddziaływania na środowisko, ochronie dolin rzecznych, renaturyzacji, rekultywacji cieków, a także przy ocenach wpływy/oddziaływania przedsięwzięć na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej itp.

 

 

River Habitat Survey (RHS) to system oceny jakości rzek pod kątem warunków hydromorfologicznych. Badanie polega na inwentaryzacji zdefiniowanych elementów środowiska. Opis środowiska w systemie RHS jest materiałem obiektywnym i nadającym się do analiz statystycznych. Uzyskane syntetyczne wskaźniki liczbowe umożliwiają ocenę stanu hydromorfologicznego za pomocą indeksów: przekształcenia siedliska HMS, naturalności siedliska HQA, Polskiego Wskaźnika Przekształcenia Siedliska PIHM

 

Zapraszam do zapoznania się z metodą RHS i wykonaniem badania.

 

zabytki geografia oze gospodarka-wodna